Ενότητα 1 - Επιχειρηματικές Δεξιότητες
Alexandra Karanasiou

Ενότητα 1 - Επιχειρηματικές Δεξιότητες

Η Ενότητα Επιχειρηματικών Ικανοτήτων απευθύνεται στην ανάγκη των ατόμων με αναπηρίες να αποκτήσουν επιχειρηματικές δεξιότητες. Η ενότητα χωρίζεται σε θεματικές με βάση τις δυνατότητές. Οι ενότητες χωρίζονται σε θέματα που είναι σημαντικά αν θέλουμε να δημιουργήσουμε τη δική μας κοινωνική επιχείρηση.

Ενότητα 2 - Ψηφιακές Δεξιότητες
Alexandra Karanasiou

Ενότητα 2 - Ψηφιακές Δεξιότητες

Η ενότητα ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ θα δώσει στα άτομα με αναπηρία μια γενική επισκόπηση των τρεχόντων ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ τους και θα τους παρέχει νέες γνώσεις για να καλύψουν τυχόν κενά. Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις για να εκτελέσουν όλα τα καθήκοντα που θα τους επιτρέψουν να δημιουργήσουν μια διαδικτυακή παρουσία με τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες σε ένα ασφαλές και επαγγελματικό περιβάλλον. Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:

1. Βασική χρήση των ΤΠΕ
2. Διαδικτυακές πληροφορίες
3. Μεσα Κοινωνικής Δικτύωσης
4. Δημιουργία ιστοσελίδας
5. Σχεδιασμός βίντεο και γραφικών
6. Μάρκετινγκ ΤΠΕ

Ενότητα 3 - Χρηματοοικονομικές Δεξιότητες
Alexandra Karanasiou

Ενότητα 3 - Χρηματοοικονομικές Δεξιότητες

Η ενότητα εξετάζει την ανάγκη τα άτομα με αναπηρίες να αποκτήσουν οικονομικές ικανότητες που θα τους επιτρέψουν να γίνουν κοινωνικοί επιχειρηματίες. Η ενότητα παρέχει μαθησιακά αποτελέσματα για κάθε θέμα που βασίζονται στα συμφέροντα των συμμετεχόντων στην περιοχή, το υπόβαθρο αναπηρίας τους, καθώς και τις οικονομικές δεξιότητες που απαιτούνται για να γίνει ένας κοινωνικός επιχειρηματίας. Αυτό το πλαίσιο ικανοτήτων βασίζεται στο πλαίσιο βασικών ικανοτήτων του ΟΟΣΑ/INFE για τις χρηματοοικονομικές γνώσεις για τις ΜΜΕ.

Ενότητα 4 - Κοινωνικές Δεξιότητες
Alexandra Karanasiou

Ενότητα 4 - Κοινωνικές Δεξιότητες

Η ενότητα στοχεύει στη στήριξη της μάθησης των εκπαιδευτικών ενηλίκων για την διδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων σε άτομα με αναπηρία. Η ενότητα παρέχει μια λεπτομερή επεξήγηση σχετικά με τις κοινωνικές δεξιότητες που απαιτούνται για την κοινωνική επιχειρηματικότητα για άτομα με ειδικές ανάγκες. Στόχος της ενότητας είναι να διδάξει στους εκπαιδευτές ενηλίκων τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να μαθευτούν οι κοινωνικές δεξιότητες ώστε να προωθηθεί η συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας.Η ενότητα περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:

1. Επικοινωνία με άλλους
2. Διαχείριση συγκρούσεων
3. Δημόσια παρουσίαση
4. Προσωπική ανάπτυξη
5. Κοινωνικότητα για την κοινωνική επιχειρηματικότητα